– Povezovanje voznikov in lastnikov motornih vozil ter drugih občanov, ki si želijo uresničevati skupne interese v društvu,

– prizadevanje za izboljšanje varnosti v cestnem prometu, preventiva v cestnem prometu, sodelovanje z SPV MOC in sosednjimi občinami,

– širjenje prometno tehniške kulture udeležencev v cestnem prometu,

– vzgoja udeležencev v cestnem prometu v skladu z načeli prometne etike, kulture in morale ter izvajanje preventivne dejavnosti,

– prizadevanje za nenehno strokovno, tehniško in kulturno rast društva in članstva,

– usklajevanje delovnih programov in sodelovanje z organizacijami skupnostmi in organi, ki se ukvarjajo z avto moto športom, motorizacijo, cestnim prometom, prometno varnostjo in vzgojo,

– organiziranje storitev za potrebe članov in drugih udeležencev v cestnem prometu vse na enem mestu,

– izvajanje vseh članskih ugodnosti, ki jih društvo in AMZS nudita svojim članom, pomoč članom ob prometnih nesrečah, okvarah, prodaji, servisiranju in zavarovanju motornih vozil,

– zastopanje članov in nudenje pravne pomoči pri uveljavljanju njihovih pravic v cestnem prometu,

– organiziranje in moderniziranje avto-moto šolstva za usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil,

– organiziranje in izvajanje različnih oblik prometnega izobraževanja in vzgoje članov in drugih udeležencev cestnega prometa (seminarji, tečaji itd.), zlasti še mladine,

– vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme društva,

– nabava raznih učnih pripomočkov za člane in kandidate za voznika motornih vozil,

– organiziranje in razvijanje športno-rekreacijske dejavnosti – tekmovanj, srečanj, izletov, iger na srečo in podobno,

– skrb za čim boljšo informiranost članstva o prometni problematiki in dejavnosti AMZS ter novostmi na področju avto moto dejavnosti,

– izdajanje raznih dokumentov po pooblastilih AMZS (mednarodna vozniška dovoljenja, kreditna pisma za tujino, mednarodne kamping kartice – CCI, dovoljenje za vožnjo tujega vozila),

– organiziranje in izvajanje avto-moto turizma,

– ustvarjalno sodelovanje pri oblikovanju programov dejavnosti AMZS,

– organiziranje in izvajanje športnih tekmovanj iz avto-moto športne dejavnosti,

– usposabljanje športnih funkcionarjev za organiziranje in vodenje športnih tekmovanj,

– izvajanje raznih aktivnosti za pridobivanje novih članov društva,

– podeljevanje priznanj, pohval in nagrad za prizadevno in uspešno delo v društvu,

– organiziranje in razvijanje drugih dejavnosti oziroma aktivnosti, skladno z določili statuta AMD ŠLANDER CELJE in AMZS ter sklepi njunih organov upravljanja,

– zagotavljanje višje stopnje sodelovanja z drugimi AMD,

– uresničevanja skupnih interesov, določenih s statutom in sprejetih sklepih na sejah organov društva.