• Povezovanje voznikov in lastnikov motornih vozil ter drugih občanov, ki si želijo uresničevati skupne interese v društvu,
 • prizadevanje za izboljšanje varnosti v cestnem prometu, preventiva v cestnem prometu, sodelovanje z SPV MOC in sosednjimi občinami,
 •  širjenje prometno tehniške kulture udeležencev v cestnem prometu,
 • vzgoja udeležencev v cestnem prometu v skladu z načeli prometne etike, kulture in morale ter izvajanje preventivne dejavnosti,
 • prizadevanje za nenehno strokovno, tehniško in kulturno rast društva in članstva,
 • usklajevanje delovnih programov in sodelovanje z organizacijami skupnostmi in organi, ki se ukvarjajo z avto moto športom, motorizacijo, cestnim prometom, prometno varnostjo in vzgojo,
 • organiziranje storitev za potrebe članov in drugih udeležencev v cestnem prometu vse na enem mestu,
 • izvajanje vseh članskih ugodnosti, ki jih društvo in AMZS nudita svojim članom, pomoč članom ob prometnih nesrečah, okvarah, prodaji, servisiranju in zavarovanju motornih vozil,
 • zastopanje članov in nudenje pravne pomoči pri uveljavljanju njihovih pravic v cestnem prometu,
 • organiziranje in moderniziranje avto-moto šolstva za usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil,
 • organiziranje in izvajanje različnih oblik prometnega izobraževanja in vzgoje članov in drugih udeležencev cestnega prometa (seminarji, tečaji itd.), zlasti še mladine,
 • vzdrževanje osnovnih sredstev in opreme društva,
 • nabava raznih učnih pripomočkov za člane in kandidate za voznika motornih vozil,
 • organiziranje in razvijanje športno-rekreacijske dejavnosti – tekmovanj, srečanj, izletov, iger na srečo in podobno,
 • skrb za čim boljšo informiranost članstva o prometni problematiki in dejavnosti AMZS ter novostmi na področju avto moto dejavnosti,
 • izdajanje raznih dokumentov po pooblastilih AMZS (mednarodna vozniška dovoljenja, kreditna pisma za tujino, mednarodne kamping kartice – CCI, dovoljenje za vožnjo tujega vozila),
 • organiziranje in izvajanje avto-moto turizma,
 • ustvarjalno sodelovanje pri oblikovanju programov dejavnosti AMZS,
 • organiziranje in izvajanje športnih tekmovanj iz avto-moto športne dejavnosti,
 • usposabljanje športnih funkcionarjev za organiziranje in vodenje športnih tekmovanj,
 • izvajanje raznih aktivnosti za pridobivanje novih članov društva,
 • podeljevanje priznanj, pohval in nagrad za prizadevno in uspešno delo v društvu,
 • organiziranje in razvijanje drugih dejavnosti oziroma aktivnosti, skladno z določili statuta AMD ŠLANDER CELJE in AMZS ter sklepi njunih organov upravljanja,
 • zagotavljanje višje stopnje sodelovanja z drugimi AMD,
 • uresničevanja skupnih interesov, določenih s statutom in sprejetih sklepih na sejah organov društva.